Žádosti o obnovu obvinění za úrodu 2011 a nové dodatky k obnově

OSZ Prostějov

Dobrý den

Vložte prosím k žádosti o obnovu mé třetí obžaloby a ochranného opatření v zabrání věci (konfiskace v roce 2011) dle rozhodnutí dne 6.8.2013 OS Prostějov pod č.j. 2 Nt 1257/2013 vyjádření lékařky o nedůvodnosti ochranné léčby a spáchaných zločinech

Dále dovolání nejvyššímu soudu na http://nejvyssi-soud.blogspot.com/
Viz přílohaSdělte, kdy dojde k posouzení návrhu na obnovu soudem nebo nejprve OSZ ProstějovDne 22.února 2016 Dušan Dvořák, 12.1.162, Tylova963/2, Olomouc Příloha ze dne 15.2.2016

Dne 30. ledna 2016 20:12 Dušan Dvořák <dusandvorak@seznam.cz> napsal(a):

Žádost obnovu OSZ Prostějov
Dobrý den

Vložte prosím k žádosti o obnovu mé třetí obžaloby a ochranného opatření v zabrání věci (konfiskace v roce 2011) dle rozhodnutí dne 6.8.2013 OS Prostějov pod č.j. 2 Nt 1257/2013 zápisy z veřejného jednání u OS Olomouc ve věci 5NT 120/2014 ze dne 14.5.2015 a posudek č. 750 MUDr. Jiřího Švarce ze dne 8.4.2015, které zasílám v příloze
Z uvedeného plyne, že je potřeba věc nově projednat, neboť není doloženo, že poškozený byl v době skutku právně nezpůsobilý. 

Citujme:
Znalec MUDr. Jiří Švarc v posudku č. 750 ze dne 8. 4. 2015 a v řízení u OS v Olomouci dne 14. 5. 2015 (sp. zn.. 5 Nt 120/2014) k osobě posuzovaného uvedl, že důvod, proč byl posuzovaný označován v trestních řízeních za právně nezpůsobilého, vidí v tom, že předchozí znalci se nezabývali jeho duševním stavem v době skutku, ale řešili právní otázky jeho jednání, dále uvedl, že jeho spirituální zkušenosti nejsou bludy, stejně tak pocit justiční zvůle, že jeho problém není psychiatrický, ale právní a že pěstování konopí považuje za nechorobné. Uvedl, že nejen on by vždy potvrdil právní způsobilost v trestních i civilních řízeních.

Dále doložme na důkazech ústavní stížnosti č.j. II. ÚS 3196/15 na http://constitutional-court.blogspot.cz/, že závěry trestních řízení OS Prostějov, KS Brno a Nejvyššího a ÚS byly mylné a v rozporu s judikaturou, nálezy, zákony a mezinárodními závazky


Děkuji
Dne 30. 1. 2016 Dušan Dvořák, účastník řízení

Dušan Dvořák, nar.12.1.1962, Tylova 963/2, 799 000



Krajské státní zastupitelství Brno
I.náměstek krajského státního zástupce
Mgr. Jarmila Šteflová
Mozartova 18/3
601 52 Brno

Na vědomí: AK Kotrys, AK David, OS Prostějov, Helsinský výbor, manželé Dvořákovi, Konopí je lék,o.s., Edukativní konopná klinika

Věc k projednání:
1) stížnost dle Zákona č. 283/1993 Sb. na nevhodné chování státního zástupce  OSZ Prostějov Mgr. Ivo Černíka při šetření ve věci 1 ZT 244/ 20 10- 54, resp. následně 2 T 65/ 2011 (prosíme doplnit do podkladů KSZ Brno vedených pod č.j. 1 SPR 216/2011- 4)a žádost o šetření a posouzení oprávněnosti podání žaloby

2)  žádost o dozorování OSZ Prostějov při vyrozumění ve věci níže uvedené žádostí občanů s oprávněným právním zájmem při dlouhodobém ne plnění úkolů Policie ČR při ochraně života a zdraví občanů v důsledku nezajištění ochrany výzkumnické farmy odborné společnosti Konopí je lék,o.s v Ospělově a žádost o vyrozumění o učiněných opatřeních.


1.  Podáváme stížnost na státního zástupce OSZ Prostějov Mgr. Ivo Černíka, který účelově bagatelizoval a snižoval hodnotu výpovědi stížnosti na udělení pokuty 10.000,- Kč za údajně špatnou písemnou omluvu z předvolání k „výslechu“ (vede policejní komisař Marek Horák) při šetření ve věci č.j. 1 ZT 244/ 20 10- 54, resp. 2 T 65/ 2011, tzn. při šetření, které státní zástupce Mgr. Ivo Černík vůči Mgr. Dušanu Dvořákovi dozoruje (stejně jako v roce 2009 a 2010). Toto v příloze dokládáme: dodnes nezodpovězeným dotazem z 30.března 2011 Mgr. Ivo Černíkovi a Mgr. Marku Horákovi (příloha 1). Následně byla dozorovanému policejnímu komisaři Mgr.Horákovi zaslána žádost o stanovení alespoň splátkové kalendáře za udělení pokuty – vše bez odpovědi! Z odpovědi státního zástupce Mgr. Ivo Černíka na stížnost při udělení pokuty vyplývá, že státní zástupce stížnost řádně a objektivně nešetřil, argumentaci omluvy a stížnosti účelově zkreslil, byť je možné, že obsah sdělení nechápal nebo nepochopení předstíral. Tím snižoval lidskou důstojnost, odbornost a čest Mgr. Dušana Dvořáka, bagatelizoval oznámení na páchání zločinů proti lidskosti na nevinných nemocných lidech doložených přitom soudním lékařem(Příloha 2, zápis na policii v Praze a dopis policejnímu prezidentovi). Dále ve své odpovědi SZ Ivo Černík bez důkazů bagatelizoval negativní finanční dopady přidělené pokuty na rodinu Mgr. Dvořáka. Dušan Dvořák je hodnověrnou osobou a erudovaným odborníkem, což dokládáme Osvědčením Národního protidrogového koordinátora ČR (příloha 3). Státní zástupce  Mgr. Ivo Černík tak svým chováním a jednáním konal v rozporu se slibem státního zástupce, způsobil porušení Zákona č. 283/1993 Sb., o Státním zastupitelství, který ukládá, že Státní zastupitelství při výkonu své působnosti dbá, aby každý jeho postup byl v souladu se zákonem, rychlý, odborný a účinný; svoji působnost vykonává nestranně, respektuje a chrání přitom lidskou důstojnost, rovnost všech před zákonem a dbá na ochranu základních lidských práv a svobod. Žádáme, aby byl státní zástupce Mgr. Ivo Černík kárně šetřen a ve věci udělené pokuty 10.000,- Kč a zahájeno šetření SZ vedoucí ke zrušení pokuty, ne-li toto právně možné, aby byl stanoven alespoň splátkový kalendář přiměřený poškozením a škodám činěných do června 2011 ze strany státních orgánů rodině Dvořákových. Manželé Dvořákovi poslední tři roky pracovali především jako dobrovolníci, pomáhali nemocným a handicapovaným lidem, dosud ze svých rodinných úspor - určených původně pro rodinu - sami finančně podporovali výzkum léčivých genetik konopí pro nemocné a udržení provozu první české bezbariérové školy pro dospělé oceněné EU, ve které je provozována Edukativní konopní klinika, protože bezbariérová škola byla českými státními orgány vytunelována jako společnost Konopí je lék,o.s. Policie nekoná, statní zastupitelství to kryje, poslanci mlčí. Doklad zde: http://dusandvorak.blog.respekt.ihned.cz/c1-51461670-clenum-vyboru-pro-socialni-politiku-ps-p-cr-a-zainteresovanych-vyboru-ps-p-cr Žádáme, aby bylo v této souvislosti šetřeno, zda je státní zástupce Ivo Černík či OSZ Prostějov oprávněn podat žalobu 2 T 65/ 2011, když je doloženo ve spisu, že způsobem, jakým společně s Policií ČR Prostějov provedl domovní prohlídku 2.září 2010 manželů Dvořákových v Ospělově a odebral léčivé konopí z výzkumnické farmy odborné společnosti Konopí je lék,o.s v Ospělově, bylo konáno v rozporu se zákonem! Účelové nezákonný způsob provedení zneplatnil celý právní úkon. Konkrétně bylo konopí odťato z půdy v průměru cca 20 cm nad zemí a stonky a kořeny ponechány na výzkumnické farmě, byť zákon jednoznačně říká, že se množství účinné látky THC měří z celého množství rostliny, tedy i kořene, který THC rovněž obsahuje! Tím je v důsledku opakovaně SZ Ivo Černíkem soudu a veřejnosti lživě a bez důkazů podsouváno, že manželé Dvořákovi nebo Mgr. Dušan Dvořák, pěstuje konopí pouze na květ samičích rostlin (marihuanu) k páchání nikdy nedoložené toxikomanie či dealerství drog, jak uvedl v obžalobě a napsal v odvolání KSZ Brno v roce 2010! Je doloženo, že v době domovní prohlídky byly na místě farmy sušeny samčí rostliny i s kořeny, které jsou k léčebným úkonům rovněž využívány. Analýza konopí na THC, kterou následně nechal SZ Ivo Černík z ospělovského konopí zpracovat, rovněž nebyla konána z celého množství rostliny! Tímto účelovým zneužíváním úřední moci došlo opětovně k navýšení THC nad povolený zákonný limit stejně jako v roce 2009, kdy byla kriminalizován nejen Dušan Dvořák, ale i jeho manželka (SZ Ivo Černíkovi chybělo téměř 285 kg léčivého konopí z celkového zabaveného množství (cca 310 kg) a bylo soudu k propadnutí věci předáno pouze 25 kg. Kdyby byla dělána analýza THC z celého množství, byl by výsledek cca 0,1 THC). Ze strany SZ Ivo Černíka jde o dlouhodobě zlovolné a úřední moc zneužívající jednání vůči manželům Dvořákovým, které se neslučuje s jednáním popsaným v ustanoveních Zákona č. 283/1993 Sb., o Státním zastupitelství.



2.  Dle Hlavy I., § 2 zákona č. 273/ 2008 Sb. o Policii ČR, je úkolem policie chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek a předcházet trestné činnosti. Žádáme s odkazem na závažná sdělení vůči tragickým dopadům jednání státních orgánů na nemocných spoluobčanech léčících se konopím a doložení odbornosti v přílohách 1 - 3, dále s odkazem na kazuistuiku neamputace končetin díky léčivému konopí ze semináře odborné společnosti Konopí je lék,o.s. ve spolupráci s Výborem dobré vůle Nadace Olgy Havlové, Národním protidrogovým koordinátorem ČR a Edukativní konopnou klinikou „Konopí neléčí jen rakovinu“  31.května 2011 v Praze (příloha 4) o dozorování OSZ Prostějov při šetření prostějovské policie ve věci vedené pod č..j KRPM-10197/TČ-2010-141271 (policejní komisař Mgr. Marek Horák) a vydání včasného sdělení/usnesení/rozhodnutí apod. právního uvědomění či vyrozumění nájemci výzkumnické farmy léčivého konopí v Ospělově na Prostějovsku, tzn. odborné společnosti Konopí je lék,o.s., Bořivojova 90, 13000 Praha a majitelům pozemků, tzn. manželům Dvořákovým, zda bude ze strany OSZ Prostějov v roce 2011 ve věci pěstování léčivého konopí na farmě v Ospělově doložitelně určeného pro nemocné na doporučení lékaře, vědu a dnes již mezinárodní výzkum a edukaci veřejnosti použito ze strany Policie ČR Prostějov a OSZ Prostějov § 31 s odkazem na § 12, odst. 2 č. 40/2009 Sb., trestní zákoník a prioritu zákonů Hlavy 1 – 6 vůči zákonům Hlavy 7 zákona č. 40/2009 Sb. s odkazem na respektování presumpce neviny, ochranu života a zdraví a jiných ústavních práv občanů, zda bude díky této právní kvalifikaci zajištěna ochrana výzkumnické farmy v Ospělově Policií České republiky dle ust. § 2 Hlavy I. zákona č. 273/ 2008 Sb. o Policii ČR. Ochrana zdraví a života občanů má nejen v řeči ústavního, mezinárodního a civilního, ale i trestního práva prioritu před Policii, OSZ a OS Prostějov nikdy neprokázaným užíváním a distribucí léčivého konopí k toxikomanickým účelům, které je z jednání manželů Dvořákových účelově opět bez důkazů vyvozováno. Následky domovních prohlídek na zdraví nejen manželů Dvořákových máte dostatečně popsány v dopise zřizovatelů Edukativní konopné kliniky policejnímu prezidentovi v příloze číslo 2. S odkazem na práva občanů dané ze Zákona o návykových látkách zacházet s léčivými odrůdami Cannabis bez povolení k účelům pokusnickým, tzn. vědeckovýzkumným, viz zákon č. 167/1998 Sb. o návykových látkách, § 5, odstavec 5. Zákon 167/1998 Sb. dále neupřesňuje a v žádné jiné právní podkladové dokumentaci není doloženo, jaké konopí je v daném případě míněno a dává zákonné právní možnosti právě nemocným lidem a šanci státním orgánům jednat v souladu se zákonem a postupovat citlivě a s úctou k životu a zdraví nevinných lidí, nikoliv je bez důkazů obviňovat z výroby a distribuce drog a nazývat je těžkými zločinci, kriminalizovat je a hrubě pomlouvat. Viz (příloha číslo 5), úřední sdělení starostky střediskové obce Ludmírov o oznámení o pěstování léčivého konopí odbornou společností Konopí je lék,o.s. na výzkumnické farmě v Ospělově z 25. května 2011. V příloze rovněž dokládáme Osvědčení o kvalifikaci Mgr. Dušana Dvořáka od transatlantické unie soudců, státních zástupců a policistů LEAP (30 tisíc členů). Reference na manžele Dvořákovi rovněž poskytne Ing. Jaromír Kafka, předseda Spolku přátel Ospělova, 798 55 Ospělov 6 (www.ospelov.eu)


Podávají občané s doložitelným právním zájmem: Ing. František Dvořák a Jana Dvořáková (rodiče Dušana Dvořáka) Vanda, Štěpán a Anna Dvořákovi (děti Dušana a Radomíry Dvořákových, majitelé pozemků výzkumnické farmy odborné společnosti Konopí je lék,o.s v Ospělově), společně k odpovědi na: Vanda Dvořáková, narozena 8.6.1988 v Moravské Třebové, trvale bytem Tylova 2, 772 00 Olomouc

Vaše rozhodnutí v odpovědi na žádost uvedou pod bodem 2 prosím také adresujte nájemcům - majitelům léčivého konopí výzkumnické farmy 798 55 Ospělov 6: Odborná společnost Konopí je lék,o.s., Edukativní konopná klinika, Bořivojova 90, 130 00 Praha – Žižkov


S pozdravem                       

Vanda Dvořáková
8. června 2011





……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Štěpán Dvořák (1991)                           Anna Dvořáková (1992)







……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ing. František Dvořák (1936)                   Jana Dvořáková (1939)

Příloha číslo 1


Státní zástupce Mgr. Ivo Černík                            Policejní komisař Mgr. Marek Horák
Okresní státní zastupitelství v Prostějově              Oddělení obecné kriminality
Rejskova 14                                                               Havlíčkova 12
798 85 Prostějov                                                        796 77 Prostějov


Věc: 1 ZT 244/ 20 10- 54 - dotaz k zamítnutí stížnosti na pokutu 10.000,- Kč za údajně nedostatečnou omluvu účasti na výslechu 21.1.2011 v 9.30 hod. na Policii ČR v Prostějově

Vážený pane státní zástupče, vážený pane komisaři

Nevím, zda existuje opravný prostředek k nepřiměřenosti pokuty, když jsem se řádně a včas z výslechu v Prostějově omluvil, proti pokutě podal řádně a včas stížnost, ale má stížnost byla označena za nedůvodnou. 

Proto se na Vás oba obracím, aby jste mi poradili, jak mám postupovat.
Právníci, na které jsem se obrátil postup neví, na  běžné komerční právníky nemám, nevím zda dotaz mohu pokládat v souladu se Zákonem o svobodném přístupu k informacím, ale jedno vím určitě. Jste státní zástupce a zastupujete práva všech občanů, tedy i mne. To stejné platí pro pana policejního komisaře. Nikdy jste mi nedokázali, že bych někomu ublížil,že bych někoho poškodil, přesto se mnou bez jakýchkoliv důkazů jednáte jako se zločincem. Proto se na Vás oba obracím, aby jste mi poradili, jak mám postupovat, abych pokutu neplatil.
K  omluvě z výslechu a zamítnuté stížnosti:
1)      Opakovaně jsem se společně s manželkou snažil domluvit se s panem komisařem Horákem na výslechu 21.1.2011. Na telefonu to opakovaně nikdo nebral. Na telefonní ústředně prostějovské policie jsem rovněž nechával vzkaz, ať mi komisař Horák zavolá. Po marné snaze  se domluvit na uvedeném telefonickém čísle policejního komisaře Mgr. Marka Horáka na změně termínu a případně i místa a jednání v Praze, kde pracuji, jsem se 16. ledna 2011 obrátil písemně (emailem) na pana komisaře s omluvou neúčasti na výslechu 21.1.2011. Mj. jsem v písemné omluvě napsal: “Telefon na obviněného Mgr. Dušana Dvořáka znáte (vám se dovolat nedá) a kde pracuje taky víte. Mgr. Dušan Dvořák je i přes výše uvedené a aplikaci článku 23 „Listiny“ ochoten se s Vámi sejít.“
2)      Omluva z výslechu 21.1.2011 nebyla  z Vaší strany 29. ledna 2011 uznána za důvodnou, byla ni uložena pokuta 10.000,- Kč a sdělen nový termín výslechu na 16.února 2011 na Polici v Prostějově.
3)      Podal jsem proti pokutě včas do tří dnů stížnost (emailem, na doporučené dopisy nemám, týdně mám cca 1 - 5 dopisů s pruhem od státních orgánů) a opět se z výslechu omluvil, protože jsem měl zrovna odvolací stání na Krajském soudu v Brně, což jsem v omluvě uvedl. Ve stížnosti na udělení pokuty 10.000,- Kč za nedostatečnou omluvu jsem uvedl: “Jednak se Vám nedá nikdy telefonicky dovolat, jak uvádíte, abychom se na termínu domluvili, jednak mi není známo, jak vypadá správná omluva dle Policie ČR – má Vám napsat předseda dozorčí rady omluvenku, když to, co jsem napsal, nestačilo?“  Komisař Horák mi později při výslechu potvrdil, že je opravdu těžké se mu dovolat.
4)     Stížnost na udělení pokuty a zdůvodnění omluvy státní zástupce Ivo Černík v Usnesení z 10.března 2011 považuje za nedůvodnou (měl jsem vyjádření v poště teprve včera, 29.března 2011), aniž by se státní zástupce zabýval postatou omluvy: čili nemožnosti se s komisařem Horákem fyzicky domluvit na termínu výslechu a sdělení, jak má dle zákona vypadat omluvenka z výslechu. Prý jde z mé strany o výmluvu a deklamativní sdělení. Že jsem se s komisařem Horákem nakonec domluvil, dokládá výslech pozdějšího data a ukončení celého přípravného řízení až po seznámení se se spisem. Opět není ve spise uveden jeden jediný trestný čin, důkaz, že bych někomu ublížil, nebo způsobil jakoukoliv škodu a mám být opět obžalován za jakýsi absolutně nespecifikovaný veřejný zájem, jak je uvedeno ve spise jako důvod obvinění. A  to přesto, že konopí bylo na pozemcích společnosti a ve vlastnictví konkrétních občanů ČR, jak jsem doložil. Jestli považujete z mé strany za deklamaci, když Vám píši, že již rok a půl marně žádám jako statutární zástupce nevladní organizace Konopí je lék,o.s. i jako občan o policejní ochranu, stěžuji si bez odpovědí opakovaně premiérovi, ministru vnitra, spravedlnosti, nejvyššímu státnímu zástupci a policejnímu prezidentovi, protože nám lidé z prostějovských trestních složek neoprávněně a v rozporu se zákony ničí život, okrádají nás jako sprostí zloději, zdravotně nás a další spoluobčany mrzačí a zabíjí. Nejméně 7 lidí jste svým nezákonným jednáním v roce 2009 – 2010 zabili! Jenže když  na vás občané z celé republiky poddávají trestní oznámení, že jste jim ukradli konopí a oni jsou nemocní, zase to skončí u Vás a nebo Vašich nadřízených, kteří Vaše zločiny kryjí. Na svoji obhajobu a zákonné oprávnění zabíjet  nevinné lidi píšete o nějakém možném toxikomanickém zneužívání ospělovského konopí, ač nemáte jeden jediný důkaz a sám jste, pane státní zástupče Ivo Černíku, uvedl, že marihuanu kouříte. Ale že státní zástupce s policisty vykouřil 275 kilo léčivého konopí ze sklizně z Ospělova v roce 2009 (zabaveno více než 300 kilogramů celkem), které chybí v zápise o propadnutí věci, tomu se mi nechce věřit, nikdo ze státních orgánů  ale věc šetřit nechce….  Dále píšete, že pokuta 10.000,- Kč je přiměřená a dokonce mírnější, vzhledem k tomu, že jsem ředitel a předseda představenstva Konopí je lék,o.s.. Možná nevíte, že existuje něco jako nevládní nezisková organizace jako je právě společnost Konopí je lék nebo škola pro dospělé Ateliér ALF, kde jsou lidé ve statutárních orgánech v čestných neplacených funkcích. Advokáta ex offo mám proto, že pracuji již téměř druhým rokem víceméně zdarma jako ředitel dobrovolník, protože nás vykradly nejen státní orgány z Prostějova, ale naší první českou bezbariérovou školu Ateliér ALF vytunelovali státní zaměstnanci z Prahy a ani zde to nechce policie řádně vyšetřit! Je to jen proto, že se to dotýká podvodů premiéra, dvou ministrů práce a sociálních věcí, ředitele úřadu práce v Praze a řady dalších papalášů. 6.dubna 2011 o tom mám hovořit v parlamentu, ale nedělám si iluze, že by měl kdo vůli to šetřit řádně(reakce poslanců, viz poznámka, vloženo červen 2011 s odpovědí poslanců níže pod čarou). Konopí jsme nikdy nezpracovávali na marihuanu a takto se neživíme. Naopak se nám takové jednání příčí a veřejně ho kritizujeme! Zkrátka nejenže máme zničené zdraví, nemáme peníze na prosazování zákona, který máte hájit a prosazovat právě Vy,  výzkum léčby konopím sponzoruje z úspor celé rodiny a máme zruinované finance a dluhy, kam se podívám. Pokuta je naprosto nepřiměřená a především nedůvodná a navíc na její zaplacení ani nemám prostředky. O podporu jsme se museli dokonce obrátit to zahraničí, když jsou lidé v naší zemi tak lhostejní. Viz: http://www.konopijelek.eu/vyzva-k-solidarite.html
 Proto se na Vás obracím s dotazem, jak mám v souladu se zákonem postupovat, abych žádnou pokutu neplatil a dále, co mám dělat, abyste už konečně přestali v rozporu se zákonem zabíjet, mrzačit, okrádat a kriminalizovat nevinné lidi! Za čas pochopíte, co jste činili za zrůdnosti. Jenže těm nevinným lidem, kteří si spletli Českou republiku s právním státem, život a zdraví nevrátíte. 

Děkuji předem za odpověď a sdělení postupu stran neplacení pokuty.

Dne 30.března 2011

Přeji vám hezký den, pevné zdraví a stálou pohodu   Mgr. Dušan Dvořák
Narozen 12.1.192, kontaktní adresa Tylova 2, 772 00 Olomouc