VSZ Olomouc dne 9.5.2016 č.j. 1 VZN 702/2013

Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12. 1. 1962, Tylova 963/2, 77900 Olomouc

VSZ Olomouc a KSZ Brno a advokát
Na vědomí
OSZ a OS Prostějov, tzn.
podezřelí pachatelé zločinů
dle § 149 ve čtvrtém odstavci TZ

Věc: Žádost o informace dle zákona o informacích a další důkazy k předmětným přezkumným řízením ve věci obvinění a konfiskace majetků. 

Dne 13. 4. 2016 elektronicky s důkazními přílohami a následně dne 14. 4. 2016 poštou jsem požádal o přezkum rozhodnutí OSZ Prostějov ze dne 11. 4. 2016 č. j. ZT 397/2015-86 (nepovolení otázek soudnímu znalci při šestém obvinění za zločin nedovolené výroby drog) a ze dne 29. 2. 2016 pod číslem jednacím 1 ZT 55/2012-207 (nepovolení obnovy řízení o konfiskaci v roce 2011 i přes doložení nových důkazů).

Sdělte informaci, zda bude přezkum výše uvedených rozhodnutí provádět VSZ Olomouc, nebo spolupachatelé z KSZ Brno, kteří zločiny a podvody roky kryjí?

Jak je doloženo níže v příloze bodu 3 podání ze dne 14. 4. 2016, žádal jsem, aby přezkum provádělo VSZ Olomouc, nikoliv zkorumpované KSZ Brno, kde zločiny prostějovských státních zástupců a soudců doložené i soudním znalcem opakovaně (viz opět archiv korupce na http://vlada-cr.blogspot.com/) kryjí již několik let a nikdo je za toto kriminální jednání nestíhá, ani nedá kárný podnět, což je naprosto nepochopitelné, zvláště pak za situace, když zločiny kryje i Nejvyšší a Ústavní soud a dávají neodůvodněná a vědomě mylná rozhodnutí, že konopí je prekurzor, viz níže.

K vlastnímu přezkumu dovolte tyto nové skutečnosti souhrnně:

1.    Ministerstvo zdravotnictví dne 14.3.2016 v rozhodnutí č.j. MZDR 14780/2016-4/MIN/OVA, viz http://ministerstvo-zdravotnictvi.blogspot.com/,  uvedlo, že a) konopí není prekurzor, b) nařízení ES o prekurzorech nebylo a ani nemohlo být transponováno do zákona o návykových látkách a c) zákon o návykových látkách je technickým předpisem k výrobě konopí jako léku. Všechny tyto bez odůvodnění mylně odmítnuté ústavní stížnosti členů výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) č.j.  II. ÚS 664/12, IV. ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13, II. ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15 a naposledy dne 14.4. 2016 č. j. II. ÚS 3196/15 vědomě mylně tvrdily, že a) konopí je prekurzor, b) nařízení ES o prekurzorech bylo transponováno do zákona o návykových látkách a c) zákon o návykových látkách není technickým předpisem k výrobě konopí jako léku, jak bylo mylně uvedeno v rozhodnutí Nejvyššího soudu č.j. 8 Tdo 1231/2011. Tato výše uvedená vědomě mylná argumentace, že konopí je prekurzor etc., je však jediným způsobem, jak nepovolit přístup k Soudnímu dvoru EU k položení předběžných otázek a doložení hrubého porušení unijního práva. Takové jednání Nejvyššího a Ústavního soudu je dle judikatury v rozporu s právem na spravedlivý proces, zákonného soudce a trestu toliko na základě zákona.  S ohledem na fakt, že ministerstvo zdravotnictví odmítá vydat informace, kvůli kterým pak nejen členové výzkumu vedou tolik trestních řízení, byla dne 7. 4. 2016 podána na MZ ČR žaloba, viz http://ministerstvo-zdravotnictvi.blogspot.com/ Dodnes například nejde vydat povolení k výrobě konopných léčiv, jednotlivé pojmy zákona si protiřečí, nebo mají neznámý výklad, ministerstvo odmítá sdělit, kdo produkuje a kontroluje kvalitu cca 50 kg. Konopných drog k výzkumu, které jsou každý rok za ČR hlášeny OSN apod.

 

2.    V příloze je doložena žádost cca 50 občanů ze dne 24. 4. 2016 o naléhavé a veřejné (ústní) projednání dovolání a ústavních stížností Dušana Dvořáka a jeho manželky z důvodu ochrany života a zdraví nejen těchto přímo poškozených. Aktivní dovolání a ústavní stížnosti Č. j. 6 Tdo 323/2016  , II. ÚS 396/2016 a II. ÚS 1091/2016  jsou uvedeny zde http://constitutional-court.blogspot.com/  


3.    Dušan Dvořák byl dne 18.4.2016 Policií ČR Olomouckého kraje podeváté od roku 2010 bez jakékoliv zákonné opory obviněn v souvislosti s konopím (č.j. KRPM-51906/PŘ-2016-141211) – řeší právě OSZ Prostějov - a dne 22. 4. 2016 zahájeny úkony desátého trestního řízení v souvislosti s konopím, kdy policie opětovně u uznané odrůdy konopí (Fedora) naměřila nad limit THC (č.j. KRPM-55329-2/TČ-2016-140573-205) – řeší právě OSZ Olomouc. Dne 21.4.2016 předseda Nejvyššího soudu v rozhodnutí č.j. ZIN 38/2016 uvedl, citujme: "...Nejvyšší soud dosud problematiku vážení rostlin a způsobu měření THC v něm obsaženém v judikatuře neřešil. Trestním kolegiem NS ani plénem NS nebylo dosud zaujato stanovisko k otázkám, jakým způsobem mají orgány činné v trestním řízení správně vážit zajištěné rostliny konopí a jakým způsobem mají následně v těchto rostlinách měřit obsah THC, viz http://nejvyssi-soud.blogspot.com Z toho jasně vyplývá, že nejen členové výzkumu byli mučeni, ponižováni, dehonestováni a okrádáni organizovanou zločineckou skupinou z OS a OSZ Prostějov a tedy a) obvinění je opět zmatečné a v rozporu se zákonem, b) jde o poslední klíčový důkaz justičně exekutivního kartelu a zákonný důvod povolení obnovy, protože o této věci dosud soud nerozhodl a tuto skutečnost neposuzoval a je rovněž klíčová.  


4.    Rovněž Policie ČR vůbec nemá představu, která ze zcela odlišných metod měření obsahu THC v konopí je zákonná, zda metoda používaná např. v Jihomoravském kraji, kdy konopí váží a obsahy látek tuhých částí konopí (?!) dopočítávají, nebo jako v Olomouckém kraji, kdy konopí vůbec ani nezváží, což vysvětluje extrémní úbytky stěžované ve všech trestních řízeních od roku 2009.  Současně policie dokládá, že odmítá vydat stanovisko k výše uvedeným tvrzením, nebo ke stanovisku ředitele Kriminalistického ústavu, který tvrdí, že se konopí měří na obsah THC podle toho, jak ho kdo užívá, což je důkaz naprosto nemístné kreativity v trestním právu. Viz rozhodnutí policejního prezidia ze dne 4.4.2016 č.j. PPR-9144-2/ČJ-2016-990140 a ze dne  21.4.2016 č.j. PPR-9144-4/ČJ-2016-990140 na http://ministr-vnitra.blogspot.com/


5.    Přes řady stížností od roku 2010 na zneužívání funkce úřední osoby a podnětů na kárné/trestní řízení se soudci a státními zástupci za odmítání vyšetření závažných trestných činů způsobených konfiskacemi konopí nevinným občanům, stále na tyto trestní podněty již 6 let státní zastupitelství vůbec nereagují a odmítají je vyšetřovat, a to jak okresní, tak krajská, vrchní státní zastupitelství, ani nejvyšší státní zástupce v tomto nevidí pochybení, viz podání nevládní organizace Art Language Factory,o.s. podílející se na výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) ze dne 10. 4. 2016 http://nejvyssi-statni-zastupce.blogspot.com/ KSZ Brno opětovně dne 4. 4. a 15. 4. 2016 pod č. 1 KZN 1922/2015 a 13.4.2016 č.j. SIN 16/2016 vědomě nepravdivě uvedlo, že spáchané zločiny projednal Nejvyšší soud v dovoláních stěžovatele  č.j. 11 Tdo 181/2015 a 8 Tdo 1231/2011, viz http://krajska-statni-zastupitelstvi.blogspot.com/, když pro toto tvrzení neexistuje v uvedených usneseních Nejvyššího soudu žádný důkaz. 


6.    Stejně tak ve věci nešetření spáchaných zločinů nevidí pochybení ani policie, ani ministr a ministerstvo vnitra, viz http://ministr-vnitra.blogspot.com/ s doloženým rozhodnutím ze dne 11.4.2016 č.j. MV-52891-2/KM-2016 se sdělením, že pokud věc šetřilo státní zastupitelství, nemůže policie nic konat. Že SZ a justice věc vždy tyto trestní podněty zakazují vyšetřovat, bylo doloženo opakovaně. Stejně tak reaguje odbor dohledu Ministerstva spravedlnosti, který opakovaně odmítá uznat porušení zákona, naposledy dne 8.2.2016 č.j. MSP-136/2016-OJD-DPH a dne 9.3.2016 č.j. MSP-418/2015-OD-SPZ/12, viz stížnosti ministru vnitra od nevládních organizaci ze dne 21.3.2016 na http://ministr-spravedlnosti.blogspot.com/


7.    Další klíčovou novou skutečností neposouzenou soudem je znalecký posudek MUDr. Jiřího Švarce č. 750 ze dne 8. 4. 2015 a zápis z veřejného zasedání u OS Olomouc ze dne 14.5.2015 č.j. 5 Nt 120/2014  vyvracející vědomě nepravdivý a zfalšovaný posudek na Dušana Dvořáka o jeho údajné nepříčetnosti vždy od dubna do září, když roste konopí, a dále, že soudem určená lékařka k ochranné léčbě MUDr. Dagmar Přikrylová kromě jiného podala opětovně dne 15. 2. 2016 návrh na ukončení zcela neodůvodněné ochranné léčby (OS Olomouc, 10. 5. 2016) ustanovené 6.8.2013 v době těžkého onemocnění Dušana Dvořáka neschopného se zvůli zločinu bránit (doloženo prohlášením MUDr. Silvie Musilové ze dne 17.1.2014, viz spis) a MUDr. Přikrylová uvedla dalšími důkazy násilí páchaného na členech výzkumu a rodině Dušana Dvořáka, viz http://cannabis-research.blogspot.com/

Dne 29.4.2016                                   Dušan Dvořák, v.r.

Příloha:
Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12. 1. 1962, Tylova 963/2, 77900 Olomouc
Krajské stání zastupitelství v Brně
Prostřednictvím
Okresní státní zastupitelství v Prostějově

Věc: Žádost o přezkum rozhodnutí OSZ Prostějov ze dne 11. 4. 2016 č. j. ZT 397/2015-86 (nepovolení otázek znalci při šestém obvinění za nedovolenou výrobu drog) a ze dne 29. 2. 2016 pod číslem jednacím 1 ZT 55/2012-207 (nepovolení obnovy konfiskace v roce 2011 i přes doložení nových důkazů).

1)    V uvedených rozhodnutí označení podezřelí pachatelé závažných zločinů Černík a Bártlíková uvedli, že a) není důvodné znalecky zkoumat spáchání uvedených zločinů (od roku 2009 opakovaně) a že b) není důvodná obnova řízení třetí konfiskace v roce 2011, i přes doložené skutečnosti ve spisu.

     2)    Jako jeden z poškozených tímto žádám, aby nezákonná rozhodnutí OSZ Prostějov byla prošetřena, neboť KSZ Brno dne 13.4.2016 č.j. SIN 16/2016 potvrdilo, že doložené porušení zákona nebylo nikdy NS projednáváno a předchozí tvrzení KSZ Brno při přezkumech jsou vědomě  nepravdivá – viz přílohy adresované dne 14.4.2016 KSZ Brno a  VSZ Olomouc a rozhodnutí KSZ Brno č.j. SIN 16/2016 a OS Prostějov SI 3/2012 a Ministerstva vnitra ze dne 11.4.2016 č.j. MV -52891-2/KM-2016 a doložené důkazy netrestnosti v příloze v jednání poškozeného přijaté podatelnou OSZ dne 13. a 14.4.2016 (MZ, NS, Policie ČR k nepravdě, že konopí je prekurzor a že policie měří THC v souladu se zákonem)

     3)    S ohledem na letité krytí pachatelů ze strany KSZ Brno je žádáno, aby o věci rozhodovalo VSZ Olomouc.

Dne 14. 4. 2016                         Dušan Dvořák, MMCA
 Okresní státní zastupitelství v Prostějově
Vaše podání ve věci "Re: Naléhavé" s evidenčním číslem 24734bdb-39c8-4f9c-8e0a-5dc876001560 a s běžným číslem 1436/2016 bylo doručeno dne 13.04.2016 23:47:41. Bylo podáno elektronicky e-mailem. Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 4

Vaše podání ve věci "Re: Naléhavé" s evidenčním číslem 8679e443-cfa7-4f1d-aedc-b18970113b9e a s běžným číslem 1437/2016 bylo doručeno dne 14.04.2016 00:05:53.  Bylo podáno elektronicky e-mailem.  Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 9


Příloha

KSZ Brno, žádost o informace k šetření JUDr. Kezniklové v roce 2012

Vážená paní, vážený pane
Dne 13. listopadu 2012 jsem podal níže uvedenou stížnost na vedoucí OSZ Prostějov JUDr. Naděždu Kezniklovou, v letošním a loňském roce také a opakovaně. Viz stížnost předsedovi NSZ Brno http://nejvyssi-statni-zastupitelstvi.blogspot.com/ a stížnost ministru spravedlnosti http://ministr-spravedlnosti.blogspot.cz/ z 28. ledna 2016
Zašlete prosím kopii Vašeho rozhodnutí ke stížnosti na nezákonné jednání uvedené státní zástupkyně ze dne 13. listopadu 2012. 
Podání uvedeno v příloze
Děkuji a jsem s pozdravem 
Dne 30. 1. 2016

Příloha
Dušan Dvořák, nar. 12. ledna 1962, Tylova 2, 779 00 Olomouc
Dne 13. listopadu 2012 21:54 Medical Cannabis Social Club <dusan.dvorak@konopijelek.cz> napsal(a):
Okresní státní zastupitelství v Prostějově a Krajské státní zastupitelství v Brně a Okresní soud v Prostějově ke sp. zn. 2 T 104/2010 a 2 T 65/2011

Věc: stížnost na průtahy řízení JUDr. Naděždy Kezniklové, vedoucí OSZ Prostějov při šetření činnosti prostějovského státního zástupce Mgr. Ivo Černíka


Odůvodnění: Od jara 2012 podáváme důkazy a žádáme šetřit jednání prostějovského státního zástupce Mgr. Ivo Černíka, v důsledku jehož jednání (se souhlasem vedení OSZ) byly zabity a zmrzačeny tisíce občanů naprosto nezákonnou kriminalizací výzkumu „Konopí je lék“ a opakovanou konfiskací léčivého konopí v Ospělově (celkem od roku 2009 - 2012 přes 666 kilogramů).

Po opakovaných stížnostech však dne 13.listopadu 2012 přišlo Dušanu Dvořákovi, MMCA vyjádření vedoucí prostějovské státní zástupkyně JUDr. Naděždy Kezniklové nikoliv však ve věci jednání státního zástupce Mgr. Ivo Černíka, ale ve věci již opakovaně sdělené OSZ Prostějov, která se týká údajně naprosté zákonnosti jednání bývalého prostějovského policejního ředitele JUDr. Riedigera, který podle JUDr. Naděždy Kezniklové může v souladu se zákonem veřejně pomlouvat a lhát v médiích, že zakladatel cannabisterapie a odborný garant mezinárodního výzkumu „Konopí je lék“ a podavatel této stížnosti pěstoval v Ospělově konopí na marihuanu a tuto prodával a …. nemá dostávat žádné fešácké kriminály.

Státní zástupkyně JUDr. Naděžda Kezniklová vlastně sdělila, že když je prostějovský exšéf policajtů sprostý a hloupý lhář sedmilhář a ona taky, jak bylo KSZ Brno doloženo, může zcela beztrestně veřejně šířit lži a bludy o léčbě konopím a dokonce i šířit poplašné zprávy ohrožující zdraví mládeže i rodičů, že marihuana je startovací droga, když je to právě alkohol a cigarety, což opakovaně prokázaly studie na celém světě!

Jak jsem již doložil 12. 11. 2012 OS a OSZ v Prostějově s oskenovanými přílohami od policie, Krajské policejní ředitelství Olomouckého kraje konečně alespoň nepřímo přiznalo 1.11.2012 (odmítlo se vyjádřit), že policie měřila THC (nejen) v našem ospělovském konopí v rozporu se zákonem a uměle tak policie se souhlasem OSZ Prostějov navyšovala obsah THC nad zákonnou mez. Stížnost v této věci na hrubé porušení zákona policií při měření THC v konopí vyhodnotil v roce 2010 státní zástupce Mgr. Ivo Černík jako nedůvodnou, i když věděl, že lže a policie porušila zákon, viděl, kolika stovkám občanů i nevratně ublížil z předchozího soudního řízení a konfiskace ospělovského konopí (opět a nejen v roce 2010), podaných odborných důkazů, kasuistik, referencí na Dušana Dvořáka a veřejné debaty o léčbě konopím v parlamentu i v médiích!

Přestože neuměl státní zástupce Mgr. Ivo Černík vysvětlit - za mlčení prostějovského a brněnského soudu -, kam při prvním zásahu v Ospělově v roce 2009 zmizelo do podání žaloby v dubnu 2010 (po ocenění Dušana Dvořáka vládou za vzdělávání v léčbě konopím) skoro 300 kilo konopí z výzkumnické farmy z Ospělova a každý vzdělaný člověk ví, že léčivé konopí není marihuana, ale státní zástupce Mgr. Ivo Černík vydával léčivé konopí s bagatelním obsahem THC za marihuanu, kterou sám kouřil a aby mohl dělat „sedmilháře Riedigera“, schvaloval nezákonný postup měření THC v konopí policií a záměrně uměle tak nezákonně navyšoval objem přepočteného množství THC v ospělovském konopí nad zákonnou mez a v důsledku toho nezákonně kriminalizoval, mrzačel a zneuctíval občany se souhlasem celého OSZ Prostějov včetně jeho předsedkyně JUDr. Naděždy Kezniklové!

Vedoucí OSZ Prostějov naprosto bagatelizovala nezákonné jednání Mgr. Ivo Černíka a doložitelně a důkazně vědomě lhala policejnímu prezidiu v roce 2011, což jsem doložil na důkazech KSZ Brno, že Mgr. Ivo Černík svým jednáním vůči vedoucímu výzkumu „Konopí je lék“ údajně neporušil zákon (porušil, což potvrdil Nejvyšší soud v roce 2012), že údajně nedošlo na škodách na občanech (došlo a enormních a fatálních, doložen dopis soudního znalce a text žádosti o policejní prošetření, resp. příloha v roce 2011 před přípisem od policejního prezidia!), že údajně nedošlo k záhadnému úbytku konopí z 310 kg na 25 kg z cca údajně jen necelých 800 většinou dvoumetrových rostlin konopí (není třeba šetřit, napsala JUDr. Kezniklová policejnímu prezidiu), což zcela odporuje realitě a váze rostliny konopí a váze zelené sušiny konopí (všechny policejní a soudní orgány toto zakázaly vyšetřit včetně zákazu vedoucí OSZ Prostějov!)
KSZ Brno toto výše uvedené jednání JUDr. Kezniklové dosud vyšetřuje a doufám, že již OSZ Prostějov vydalo KSZ Brno k věci opakovaně marně žádané materiály, jak mi KSZ Brno napsalo před měsícem. Jen na okraj dodávám, že se souhlasem OSZ Prostějov byl prostějovské policii zakázán vyšetřovací pokus dle trestního řádu k měření THC v naprosto legálním konopí v Ospělově, který by tuto věc doložil na důkazech.
Nerozumím tomu, jak může v údajně demokratické zemi nadřízená státního zástupce Mgr. Ivo Černíka, která ho doložitelně a důkazně opakovaně kryje v páchání zločinů proti lidskosti, dodnes neodpovědět na žádost o prošetření jednání státního zástupce Mgr. Ivo Černíka a dodnes neodpovědět na opakované stížnosti v této věci a místo toho nejen na kauze „sedmilhář Riediger“ dokládá, jak jako předsedkyně OSZ umí křivit zákony podle dresu jako za komančů!  

Očekávám, že státní zastupitelství neovládají zločinecké struktury!

Proti jednání JUDr. Naděždy Kezniklové při šetření jednání Mgr. Ivo Černíka podávám stížnost na enormní průtahy v řízení!

S přáním hezkých podzimních dnů

Dne 13. listopadu 2012 k vyřízení podal a odpověď, jak bylo se stížností naloženo, očekává

Dušan Dvořák, nar. 12. ledna 1962, Tylova 2, 779 00 Olomouc