Okresní státní zastupitelství v Prostějově

Okresní státní zastupitelství v Prostějově
Rejskova 14, 796 85  Prostějov
______________________________________


ZN 1946/2015-10                                                         V Prostějově dne 14.10.2015


Ad emailová adresa
uživatel Open Royal Academy
-----------------------------------------


Výzva k doplnění podání, resp. nápravě jeho vadnosti

Vážení,

cestou Krajského státního zastupitelství v Brně bylo zdejšímu státnímu zastupitelství doručena z adresy artlanguagefactory@gmail.com emailová komunikace ze dne 3.9.2015, označená jako stížnost na OSZ v Prostějově, a to v části pod bodem 1. znějící „opětovně společně s OS Prostějov a PČR způsobilo svým jednáním trestné činy dle odst. 4 § 149 a 401 trestního zákoníku, které zakazuje vyšetřovat. Podání bylo vyhodnoceno jako neurčité s tím, že nelze vyloučit, že může být vnímáno jako žádost okresního státního zastupitelství o přezkoumání postupu policejního orgánu, zřejmě v souvislosti se zajištění rostlin konopí v září 2015 policejním orgánem.

Podle § 16a odst. 2 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, musí být z podání patrno, kdo je podává, v jaké věci, jaké jsou jeho důvody a čeho se ten, kdo je učinil, po státním zastupitelství domáhá.
S poukazem na citované ustanovení proto nezbývá než vyzvat podatele k upřesnění žádosti, tedy zda jde o stížnost na postup policejního orgánu (o čemž by rozhodoval státní zástupce) či stížnost na postup okresního státního zastupitelství (v gesci KSZ Brno).
V uvedené souvislosti si dovoluji připojit poučení, že případnou žádost o přezkoumání postupu policejního orgánu ve smyslu § 157a trestního řádu může podat pouze osoba, proti níž se řízení vede (!), přičemž žádost musí být podána legitimním způsobem, tedy písemně, ústně do protokolu, telegraficky, telefaxem               (§ 59 tr. řádu) nebo v elektronické podobě podepsané elektronicky (§3 odst. 1 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. Podání nelze učinit pouhou emailovou komunikací. Absence zákonných náležitostí je pak důvodem považovat takové podání za anonymní s důsledky vyplývající z příslušných předpisů.
Pro doplnění podání, a to jak po věcné tak formální stránce, současně určuji lhůtu do jednoho týdne ode dne obdržení této výzvy s tím, že pokud této nebude vyhověno, bude podání bez dalšího opatření založeno (§ 16a odst. 2 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství). 
Mgr. Ivo Černík
       státní zástupce OSZ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------